Privacy

Doel van dit privacy-document is om cliënten uitdrukkelijk te informeren welke gegevens opgeslagen worden in het cliëntendossier en wat er mee gedaan wordt. Alle informatie die verstrekt wordt tijdens de therapie is gebonden aan het beroepsgeheim. Inzake de verstrekte gegevens en hulpverlening is de beroepscode van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen (www.seksuologen-vlaanderen.be) geldig evenals de beroepscode van seksuologische hulpverleners.

Privacy cliënt.

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Uw dossier bevat naast naam ook adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, email adres (alleen indien nodig voor de therapie), aantekeningen over uw persoonlijke situatie en over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Soms kunnen in uw dossier ook voor de therapie noodzakelijke gegevens worden opgenomen die verkregen zijn bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan echter alleen met uw expliciete toestemming die schriftelijk wordt vastgelegd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

-zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
-er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
-alle gegevens onder wachtwoorden zijn beveiligd.

Beroepsgeheim

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) zelfs naar uw eigen partner toe. U moet steeds toestemming geven voordat uw gegevens worden doorgegeven. Enkel op vraag van uw doorverwijzende erkende (huis)arts kan er  een kort verslag opgesteld worden met summiere vaststellingen die (medisch) relevant kunnen zijn.

Bij juridisch strafbare (seksueel) grensoverschrijdende gevallen kan ik in zeer uitzonderlijke gevallen (vb bij dringend gevaar voor de veiligheid van slachtoffers) verplicht worden enkel op verzoek van een onderzoeksrechter persoonlijke dossiergegevens door te geven. Ik meld u dit onmiddellijk als dit zich zou voordoen.

De identificatiegegevens die u verstrekt maken deel uit van de begeleidingsovereenkomst. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992 en de aanpassing (AVG) van 25 mei 2018 inzake GDPR (General Data Protection Regulation).
Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de invuller(s) en na controle kunnen therapiegegevens doorgegeven worden aan doorverwijzers en/of andere hulpverleners. De hulpvrager kan op elk moment van de begeleiding vragen om de gegevens in te kijken en/of te verwijderen.

Lees hier verder omtrent de juridische aspecten van de beroepsuitoefening in de zorgsector.